Jeni x Shota animation wip

This won the previous patreon voting.